Saranoya Poilue desTourtelles de Clessy
 
 
 
 
                                                                        Arrière grand PERE                          Arrière grand MERE
grand  
PERE 
U'Chica
 
 
 
 
 
 
Arrière grand PERE  Arrière grand MERE 
grand   
MERE 
  U'Nina
 
 
 
PERE
   I'Petito (TI)
Mina 
MERE 
                                                                         Arrière grand PERE                          Arrière grand MERE
grand  
PERE
J'Whisky (TI)
 
 
 
 
 
 
 Arrière grand PERE   Arrière grand MERE 
grand   
MERE
J'Wallis (TI)